top of page

PRESENTACIÓ / ABOUT 
 
En els nostres projectes i estudis d'arquitectura, urbanisme i paisatgisme integrem sota un ampli enfocament, diversos mètodes i instruments de treball, assumint aproximacions des de la interescalaritat, la interdisciplinaritat i la sostenibilitat, emprant la transversalitat de l'ecologia i la innovació tecnològica per aconseguir espais habitables. Des d'allò global i local, des d'allò general i allò específic, des de la reflexió i per a l'acció, proposant la intervenció al “territori habitat” a partir del seu reconeixement i de la confluència de la diversitat d'actors i visions.
 
Prioritzem la interacció entre les escales arquitectònica, urbana i territorial i l'economia de mitjans i recursos per proposar solucions i promoure plans, programes i projectes orientats a aconseguir qualitat espacial i ambiental en diversitat de propostes com són: les infraestructures verdes i blaves, la mobilitat urbana activa i sostenible, les centralitats dures i toves, de gran escala i de barris, el projecte de l'espai públic, l'arquitectura de l'espai carrer, el reciclatge urbà i arquitectònic, les sinergies d'equipaments i edificis col·lectius, els espais de mediació arquitectònica i urbana, etc.. És a dir, l'estudi i el projecte dels “espais habitables” tant individuals com comuns, per a unes ciutats i territoris més humanitzats.
 
L'experiència compartida en el camp acadèmic i professional amb la participació en conferències, cursos, workshops i congressos, i la investigació i realització de publicacions i exposicions a l'àmbit internacional, ens permeten també desenvolupar una contínua exploració i reflexió que aproxima la teoria i la pràctica, promovent solucions adreçades a la innovació urbana.

 

El projecte i les studies d'arquitectura, urbanisme i landscaping estan integrats per a broad approach, diversos mètodes i working tools, assuming approaches de interscalarity, interdisciplinarity i sustainability, mitjançant la transversalitat de l'ecologia i l'activitat. From the global and the local, from the general and the specific, from reflection and for action, proposing the intervention in the "inhabited territory" from its recognition and the confluence of the diversity of actors and visions.
 
És prioritzar la interacció entre les arquitectures, les urbanes i les territorials i l'economia de recursos i recursos per proposar solucions, i promoure plans, programes i projectes estimats a l'abast de l'spatial i l'environmental qualitat en la varietat dels proposals: green i and sustainable urban mobility, hard and soft centralities, large-scale and neighborhoods, public space projects, "street space" architecture, urban and architectural recycling, synergies of facilities and collective buildings, architectural and urban mediation space. En altres paraules, estudi i design "habitables llocs", bot individual i communal, per a més humanitzades ciutats i territoris.
 
Shared experiència en acadèmica i professional field with participation in conferences, courses, workshops and congresses, and research and realization of publications and exhibitions at the international level, also allow us to develop a continuous exploration and reflection that brings theory and practice closer together. Promoting solutions aimed at urban innovation.

 

bottom of page